Гірськолижний рекреаційний комплекс «Бескид» 

 29.05.20

 

Інформація про інвестиційний проект
Повна назва інвестиційного проекту   Гірськолижний рекреаційний комплекс «Бескид» 
(з вказаниммісцем реалізації) с. Мислівка Долинського району
Передумови, які сприяють впровадженню проекту Наявність відпочинкового комплексу «Бескид» в с. Мислівка
Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту Забезпечить робочими місцями на період будівництва 2500
чоловік та 1000 осіб в період його експлуатації; розвиток
туристичного відпочинку
Курс гривні до дол. США на дату підготовки 25,0
інформації
Повна вартість проекту 100 000,0
(тис.дол. США)
Обсяг внеску інвестора 300,0
(тис.дол. США)
Необхідний вид внеску інвестора Грошові кошти, тис. дол. США
(виберітьнеобхідне)
Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та Кошти (тис.дол.США) – 100 000,0 (тис. дол. США)
зазначте вартість або фізичний обсяг) Земельні ділянки (га) – оренда 480 га
Обладнання (яке, вартість або кількість) – 35 000,0 тис. дол.
США
На якому етапі перебуває процес впровадження Ідея проекту (інвестиційна пропозиція)
проекту Підготовлено техніко-економічне обґрунтування (частково)
(виберіть необхідне)
Спосіб (форма) залучення інвестицій – кредит (гарантії повернення кредиту – вартість наявного
(виберіть необхідне) нерухомого майна)
Опишіть процесс співпраці з інвестором (зокрема, Інвестор – ТзОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал»
щодо гарантій виконання зобов’язань)
Очікуванийтермінокупності проекту 15 років
Чи необхідно звертатись до органу місцевого Ні
самоврядування для набуття права на земельну
ділянку
Якщо необхідно, на якій стадії процесс виділення Стадія погодження з ДП «Вигодське лісове господарство»,
ділянки Івано-Франківське обласне управління лісового та
мисливського господарства, управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
Можливі ризики проекту Відволікання терміну будівництва за рахунок бюрократичного
погодження проектної та іншої документації в області.
Інша важлива для інвестора інформація по проекту Проект «Гірськолижний рекреаційний комплекс «Бескид»
реалізовується на території села Мислівка Шевченківської
сільської ради. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 1996 року №1576 « Про затвердження
переліку населених пунктів віднесених до курортних» село
Мислівка курортним

Інформація про юридичну особу – ініціатора проекту

Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ ТзОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал»  32706734
Місце знаходження, адреса Юридична адреса: м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 23 «Б»
Місце знаходження: м. Киїа, вул. Пугачова, 9
Електронна адреса: sd_com@ukr.net
Форма власності Приватна
Основні види діяльності Інвестиційна діяльність та будівництво

Інформаціядляконтактів по проекту

Ім’я, прізвище контактної особи Осмоловська Світлана Леонідівна
Посада Директор ВК «Бескид»
Номер телефону:
-службовий 0347791226
-мобільний 0675052464
Е-mail svetla_osm@mail.ru
Факс 0347791226
Мова спілкування Українська
Дата підготовкиінформації (місяць, рік) 17.08.2016р.

Проект «Гірськолижний рекреаційний комплекс «Бескид» передбачає будівництво чотирьох канатних доріг:

– гондольна -3100 м

–  дві крісельні 

2200 м та 2600 м

– бугельна – 1000 м

Також планується побудувати:

–  5 готелів 3-х та 4-х зіркових з місткістю до 100 осіб кожний;

–  розважальні, спортивні та оздоровчі центри;

–  громадські заклади харчування;

–  індивідуальні відпочинкові котеджі;

–  автостоянка на 1000 автомобілів.

В плані розвитку:

– газифікація, електрифікація територій та транспортні комунікації.

 

додаток 1англ.

Information about investment project

Full name of investment project Ski recreation complex “Beskyd” in the village Mislìvka Dolina district
Prerequisites, that contribute to the project implementation The presence of the recreation complex “Beskid” in the village Mislìvka
Expected results after project implementation Provides jobs during construction and 2,500 people 1,000 people during its operation; development of tourist recreation
UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation 25,0
Total cost of project

(thousand USD)

100 000,0
Amount of investor’s contribution  (thousand USD) 300,0
Required type of investor’s contribution Cash contributions, thousand USD
Contribution of the initiator of the project Costs (thousand USD) – 100 000,0

Land plots (ha) – lease 480

Equipment – 35 000,0 thousand USD

Stage of the project Project idea (investment proposal)

Feasibility study is elaborated (part)

Manner (form) of investment attraction  Loan (guarantee of repayment – the value of existing real estate)
Describe the process of cooperation with investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor) Concluding a long-term lease of land
Expected payback period of project 15 years
Is it necessary to apply to the body of local government for acquisition of rights on the land plot No
If it is necessary, what stage is the process of land plot allocation on Stage consent of State Enterprise “Vyhoda forestry”, Ivano-Frankivsk Regional Forestry and Hunting Department of the Environment and Natural Resources Regional State Administration
Possible project risks Distraction construction period due to bureaucratic coordination of project and other documentation in the field.
Other important information for investor about the project The project “Ski recreation complex “Beskyd” is being implemented on the territory of the village Mislìvka of the Shevchenkove’s Village Council. According to the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 28 December 1996 No. 1576 “On approval of the list of settlements, referred to the resort” the village Mislìvka is health resort.

Information about the legal entity -initiatorof the project

Full name, EDRPOU LLC “Investment Company “Ukrkapital”,  32706734
Location, address Legal address: m. Kyiv,

st. Vasylkovska, 23 “B”

Location: c. Kyyia Str. Pugachev, 9

E-mail: sd_com@ukr.net

Form of ownership Private
Coreactivities Investments and construction
Website

Contacts

Name, surname of the contact person Svetlana Osmolovsky
Position Director recreation complex “Beskyd”
Telephone:

– office phone

– mobile phone

 

+38(03477)91226

+380675052464

Е-mail svetla_osm@mail.ru
Fax +38(03477)91226
Language of communication Ukrainian
Date of preparation 08.2016