Інвестиційний проект: Туристично – відпочинковий комплекс «Княжий двір» та музейно – відпочинковий комплекс «Княжий хутір»

 29.05.20

Інформація про інвестиційний проект

Повна назва інвестиційного проекту 

(з вказаним місцем реалізації)

Туристично – відпочинковий комплекс «Княжий двір» та музейно – відпочинковий комплекс «Княжий хутір»

Передумови,  які сприяють впровадженню проекту

На даний час будівництво проводиться. Поточний стан проекту: « Княжий двір» – 65%, «Княжий хутір» – в стадії розробки. Кошти інвестора планується спрямувати на завершення будівництва комплексу « Княжий двір» та будівництва « Княжий хутір».

Результати,яких планується досягти в результаті впровадження проекту

 

   Комплекс « Княжий двір» передбачений для відпочинку і оздоровлення відвідувачів, які займаються гірськолижнимспортом взимку та активним туризмом влітку. Комплекс «Княжий хутір» призначений для забезпечення відвідувачівякісними та цікавими послугами:

 Етнографічний музей різних епох побуту українців;

– міні звіринець;

– декоративні водоймища;

– крита тераса для святкувань та урочистих подій.

Курс гривнідо дол. США на дату підготовки інформації 24,8
Повна вартість проекту (тис.дол. США) 3500,0
Обсяг внеску інвестора (тис.дол. США) 2900,0
Необхідний вид внеску інвестора (виберіть необхідне) Грошові внески, тис. дол. США
Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та зазначте вартість або фізичний обсяг) Кошти, 600,0 тис. дол. США
На якому етапі перебуває процес впровадження проекту (виберітьнеобхідне)  Виготовлена проектно-кошторисна документація

 Розроблено бізнес – план.

Спосіб (форма) залучення інвестицій (виберіть необхідне) Створення спільного підприємства з інвестором

Договір про спільну діяльність.

Опишіть процес співпраці з інвестором (зокрема, щодо гарантій виконання зобов’язань ) Згідно законодавства України
Очікуваний термін окупності проекту 17 років
Чи необхідно звертатись до органу місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку Ні
Можливі ризики проекту – валютні та інфляційні ризики; 

– ризик пов’язаний з недостатньою кваліфікацією та низьким рівнем менеджменту;

– ризики, зумовлені нестабільністю економічного розвитку,зміною нормативно – правових умов діяльності інвесторів.

Інша важлива для інвестора інформація по проекту Проект « Туристично – відпочинковий комплекс « Княжий двір» та « Княжий хутір» реалізовується на території селаМислівка Шевченківської сільської ради. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 року №1576 « Про затвердження переліку населених пунктів віднесених до курортних» село Мислівка курортним.

Інформація про юридичну особу – ініціатора проекту

Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ Матковський Еміль-Крістоф Євгенович
Місце знаходження, адреса м. Долина вул. Грушевського 28.
Форма власності приватна
Основні види діяльності Надання послуг

Інформація для контактів по проекту

Ім’я, прізвище контактної особи Матковський Еміль-Крістоф Євгенович
Посада Власник
                         Номер телефону:
-службовий +38(03477)28380
-мобільний +380673442106
Факс +38(03477)28380
Мова спілкування українська, англійська
Дата підготовки інформації (місяць, рік) 08.2016

 

додаток 1англ

Information about investment project

Full name of investment project Tourist – recreation complex “Kniazhyi Dvir” and museum – recreation complex “Kniazhyi Khutir”
Prerequisites, that contribute to the project implementation Currently the building isbeing made. Current project status: “Kniazhyi Dvir” – 65%, “Kniazhyi Khutir” – a work in progress. Investments will be channeled to the completion of the complex “Kniazhyi Dvir” and building “Kniazhyi Khutir”
Expected results after project implementation The complex “KniazhyiDvir” is provided for rest and recreation  ofvisitors engaged  in skiing in winter and hiking in summer. The complex “Kniazhyi Khutir” is designed to provide visitors with qualified  and interesting services:

– Ethnographic Museum of Ukrainian life of different ages;

– Mini zoo;

– Decorative pond;

– Covered terrace for celebrations

UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation 24.8
Total cost of project

(thousand USD)

3500,0
Amount of investor’s contribution  (thousand USD) 2900,0
Required type of investor’s contribution Cash
Contribution of the initiator of the project Funds 600.0 thousand dollars. USA
Stage of the project Design – project documentation is made.

Business plan is developed.

Manner (form) of investment attraction A joint venture with investor.

Agreement on cooperation

Describe the process of cooperation with investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor) According to the legislation of Ukraine
Expected payback period of project

17 years

Is it necessary to apply to the body of local government for acquisition of rights on the land plot «Kniazhyi Khutir» -(land lease)
If it is necessary, what stage is the process of land plot allocation on Land lease
Possible project risks Currency and inflation risks;

– Risks associated with a lack of skills and low management;

– Risks arising from volatility of economic development, changing regulatory – legal conditions of investors

Other important information for investor about the project The tourist – recreation complex “Kniazhyi Dvir “and “Kniazhyi Khutir “is realized on the territory of  the village Myslivka (Shevchenko village Council). According to the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine on December 28, 1996 №1576 «On approving the list referred to settlements resort” (village Myslivka resort.)

Information about the legal entity -initiatorof the project

Full name, EDRPOU

Emil-Christoph Matkovskyi

Location, address Dolyna, Hrushevsky St.28
Form of ownership Private
Coreactivities Provision of services
Website

Contacts

Name, surname of the contact person Emil-Christoph Matkovskyi
Position Owner
Telephone:

– office phone

– mobile phone

 

+38(03477)28380

+380673442106

Е-mail kristofua@mail.ru
Fax +38(03477)28380
Language of communication Ukrainian, English
Date of preparation 08.2016