Інвестиційний проект: «Відпочинково-туристичний та громадсько-суспільний центр «Торунський Перевал».

 29.05.20

 

                                     Інформація про інвестиційний проект

 

  Повна назва інвестиційного проекту

  (з вказаним місцем реалізації)

«Відпочинково-туристичний та громадсько-суспільний центр «Торунський Перевал».
Передумови, які сприяють впровадженню проекту

 

 

Торунський перевал є постійним місцем короткострокового відпочинку туристів та подорожуючих. ДП «Вигодське лісове господарство» проводиться впорядкування території: споруджено дерев’яні альтанки, столи з лавками таінформаційні вказівники; здійснюється прибирання та вивіз сміття. Щоденно на Торунському перевалі зупиняється для відпочинку близько 100 осіб

 

Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту

 

 

Покращення умов для короткотерміного відпочинку подорожуючих, підвищення якості надання туристичних послуг, полегшення доступу до інформації про Івано- Франківську область
Курс гривні до дол. США на дату підготовки інформації 24,8
Повна вартість проекту

(тис.дол. США)

 

1200,0

 

 

Обсяг внеску інвестора

(тис.дол. США)

1200,0

 

Необхідний вид внеску інвестора (виберіть необхідне) Грошові внески, тис. дол. США
Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та зазначте вартість або фізичний обсяг)

 

 

Земельна ділянка (1,18 га) – спорудження Центру гостинності.

Земельна ділянка (0,72 га) – облаштування Меморіалу пам’яті та жалоби загиблим в І Світовій війні.

На якому етапі перебуває процес впровадження проекту (виберітьнеобхідне) Ідея проекту (інвестиційна пропозиція)

 

Спосіб (форма) залучення інвестицій

(виберіть необхідне)

Створення спільного підприємства

Укладення угоди про спільну діяльність

Очікуваний термін окупності проекту 12 років

Чи необхідно звертатись до органу місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку

 Земельна ділянка відноситься до земель ДП «Вигодське лісове господарство». Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2008 № 610 повноваження щодо вилучення земельних ділянок лісогосподарського призначення (зі зміною цільового використання) в межах та за межами населеного пункту із земель державної власності належать до компетенції Кабінету Міністрів України.

Ч. 4 ст. 18 Лісового кодексу України передбачено довгострокове тимчасове користування лісами державної та комунальної власності, яке здійснюється без вилучення земельних ділянок у постійних користувачів лісами на підставі рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за погодженням з постійними користувачами лісами та органом виконавчої влади з питань лісового господарства. Однак, згідно ст. 20 ЛКУ тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового користування мають право зводити тимчасові будівлі і споруди, необхідні для ведення господарської діяльності.

Якщо необхідно, на якій стадії процесс виділення ділянки

Відповідно до ч. 2. ст. 149 ЗКУ вилучення земельних ділянок проводиться за згодою землекористувачів.

З метою вилучення земельної ділянки на першому етапі необхідно:

– отримати письмову згоду на вилучення земельної ділянки землекористувача – ДП «Вигодське лісове господарство»; 

– до початку проектних робіт попередньо інформувати КМУ про наміри вилучення земельних ділянок з представленням обґрунтування;

–   отримати   дозвіл   КМУ   на   виготовлення   проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,  який надається відповідним розпорядженням КМУ.

Інформація про юридичну особу – ініціатора проекту

Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ Асоціація   інвестиційного   бізнесу   «Золоте   кільце
Прикарпаття»
Місце знаходження, адреса Пр. Незалежності, 5 м. Долина Івано-Франківська обл.
Форма власності Приватна

Інформація для контактів по проекту

Ім’я, прізвище контактної особи

 

Осмоловська Світлана Леонідівна

Диндин Наталія Тарасівна

Посада Голова Асоціації

Начальник відділу інвестицій і туризму управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації.

Номер телефону: +380675052464

+38(03477)27063

+380997326585

-службовий

-мобільний

 

Е-mail svetla_osm@mail.ru
doltour@ukr.net
Факс +38(03477)27060
Мова спілкування Українська
Дата підготовки інформації (місяць, рік) 08.2016

додаток 1англ

Information about investment project

Full name of investment project «Tourism rest point and public-social centre «Torun Pass»
Prerequisites, that contribute to the project implementation Torun pass is a permanent place of short-term and leisure travelers.The State Enterprise “Vyhoda Forestry” organizes the territory. This enterprise was built wooden gazebos, tables with benches and information signs;cleaning and coming-out of rubish is performed also. Every day about 100 people stopped in Torun pass for the rest.
Expected results after project implementation Better conditions for short leisure travelers, improving the quality of tourism services, facilitating access to information about the IvanoFrankivsk region
UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation 24,8
Total cost of project

(thousand USD)

1200,0
Amount of investor’s contribution  (thousand USD) 1200,0
Required type of investor’s contribution Cash contributions, thousand USD
Contribution of the initiator of the project Plot of land (1.18 HA) – building Hospitality Center

Plots of land (0.72 HA) – resettlement World War І Memorial

Stage of the project The idea of the project (the investment offer)
Manner (form) of investment attraction Long-term lease of land
Describe the process of cooperation with investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor) Concluding a long-term lease of land
Expected payback period of project

12 years

Is it necessary to apply to the body of local government for acquisition of rights on the land plot Plot of land belongs to the State Enterprise “Vyhoda forestry.” The authority to exclude a land for forestry purposes (with a change in intended use) within and outside the settlement of state-owned land refers the competence of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Long-term temporary forest use of state and municipal property, realized without exclusion the land in regular forest users based on the decision of the authorities and local governments, adopted within their authority in consultation with regular forest users and executive authority on forestry provided Part 4 of Art. 18 Forest Code of Ukraine. However, temporary forest users have the right to erect temporary buildings and structures necessary for economic activities according to Art. 20 Forest Code of Ukraine, during a long-term use.Art. 20 Forest Codeof Ukraine, during a  long-termuse.
If it is necessary, what stage is the process of land plot allocation on

According to ch. 2. Art. 149 The Land Code of Ukraine awithdrawal of land conducted with the consent of land users. In order to extract land in the first phase should be: – written consent to remove a land of the land user – the State Enterprise “Vyhoda forestry”; – informing the Cabinet of Ministers of Ukraine of intent appropriation of land with the reasons for the early design work; – permission of the Cabinet of Ministers on the manufacture project of land management on the allotment of the land, provided the appropriate order of the Cabinet of Ministers of Ukraine

Possible project risks 1. The financial and price instability, inflation. 2. Environmental degradation. 3. Lack of attention to the development of tourism of the State. 4. Poor state of transport infrastructure, low quality of services in а transportation. 5. Competition from other regions. 6. Changing needs and tastes of tourists-consumers. 7. Natural (floods, landslides, mudflows, erosion) and man-made emergencies. 8. Imperfect legal framework. 9. Deterioration of the investment climate.
Other important information for investor about the project An important aspect of the project is its transport infrastructure and interchange. A road of а national importance “Dolyna – Hust”,which connects IvanoFrankivsk and Transkarpathian region,goes through Torun pass

Information about the legal entity -initiatorof the project

Full name, EDRPOU

Investment Business Association “Carpathian Golden Ring”

Location, address 5, Prosp. Nezalezhnosti Dolyna, Ivano-Frankivs’ka obl. Ukraine 77500
Form of ownership Private
Coreactivities
Website

Contacts

Name, surname of the contact person Svetlana Osmolovsky

 

Natalia Dyndyn

Position Chairman of Association

 

Chief Specialistof Investmentand Tourism Departmentof Tradeand Economic Development Dolyna District Administration

Telephone:

– office phone

– mobile phone

+380675052464

 

+38(03477)27063

+380997326585

Еmail svetla_osm@mail.ru

 

doltour@ukr.net

Fax +38(03477)27060
Language of communication Ukrainian
Date of preparation 08.2016