Інвестиційний проект: «Створення передумов для розвитку бальнеологічного туризму в місті Долина»

 29.05.20

 

Інформація про інвестиційний проект

Повнаназваінвестиційного проекту

(з вказаниммісцемреалізації)

«Створення передумов для розвитку бальнеологічного туризму в місті Долина»
Передумови, які сприяють впровадженню проекту На замовлення Долинської міської ради Одеським науково-дослідним інститутом бальнеології проведено 2 етапи  первинних досліджень соляної ропи. На основі наявних сьогодні даних можна стверджувати про унікальність цього  мінерального ресурсу, на основі якого можливо розбудувати лікувально-оздоровчу інфраструктуру
Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту Буде відновлене використання природного ресурсу – соляної ропи та створенні умови для розвитку бальнеологічного туризму в місті: побудована демонстраційна модель бальнеологічного комплексу, привернута увага інвесторів, передані земельні ділянки, побудовані нові комплекси, сформовані потоки відпочиваючих, і як результат суттєво збільшені вхідні грошові потоки в усі сфери економіки міста, включаючи дохідну частину бюджету
Курс гривнідо дол. США на дату підготовки інформації 24,8
Повна вартість проекту

(тис.дол. США)

157,3
Обсяг внеску інвестора

(тис.дол. США)

141,3
Необхідний вид внеску інвестора

(виберіть необхідне)

 

Грошові кошти на підготовку, проектування, будівництво та введення в експлуатацію цеху комунальної власності по виробництву соляної продукції, підготовку, проектування, будівництво ,введення в експлуатацію та успішна діяльність демонстраційної моделі бальнеологічного комплексу, комунальної власності
Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та зазначте вартість або фізичний обсяг) Кошти – 16 тис. дол.. США

Земельна ділянка –   10 га

На якому етапі перебуває процес впровадження проекту

(виберіть необхідне)

 

Ідея проекту (інвестиційна пропозиція).

Підготовлено техніко-економічне обґрунтування (Долинською міською радою прийнята концепція освоєння інвестиційної зони )

Розпочато реалізацію (наявні фізико-хімічні та перед клінічні аналізи лікувально-оздоровчих властивостей ропи. В процесі виконання заключний етап досліджень – клінічні).

Спосіб (форма) залучення інвестицій

(виберіть необхідне)

Створення спільного підприємства з інвестором

Договір про спільнудіяльність

Опишіть процес співпраці з інвестором(зокрема, щодо гарантій виконання зобов’язань ) Передача ділянок інвесторам, що мають намір будувати санаторно-курортні об’єкти, а також об’єкти сервісу може відбуватись на основі аукціону на право викупу або оренди.

Використання вод родовища «Барбара» можливо лише на умовах виготовлення відповідної ліцензії.

Участь інвестора та співпраця з місцевою владою можлива також у формі створення спільних юридичних суб’єктів.

Очікуваний термін окупності проекту Враховуючи значний лікувально-оздоровчий потенціал долинських розсолів, за умови правильно побудованої маркетингової політики, термін окупності інвестицій може коливатись в межах 6-8 років.
Чи необхідно звертатись до органу місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку Так
Якщо необхідно, на якій стадії процесс виділення ділянки На стадії повної готовності
Можливі ризики проекту Нестабільна політична та економічна ситуація в країні, військовий конфлікт на сході України,що може негативно вплинути на залучення інвестора
Інша важлива для інвестора інформація по проекту Проект «Створення передумов для розвитку бальнеологічного туризму в місті Долина», слід розглядати як перший етап стратегічного проекту «Розвиток бальнеологічного (SPA) туризму в місті Долина, на основі використання лікувально-оздоровчих властивостей соляної ропи з родовища «Барбара», внесений в План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року
Інформація про юридичну особу – ініціатора проекту
Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ Долинська міська рада
Місце знаходження, адреса пр. Незалежності 5,

м. Долина, Івано-Франківська обл.,

Україна 77500

Телефон: (03477) 2-70-30

Факс: (03477) 2-70-35

E-mail: rada@dolyna.info

Форма власності Державна
Основні види діяльності Долинська міська рада є органом, що представляє міську громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Долинська міська рада керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами, що регламентують повноваження та функції органів місцевого самоврядування.

Адреса веб-сайту http://rada.dolyna.info
Інформація для контактів по проекту
Ім’я, прізвище контактної особи Володимир Смолій, Наталія Головата
Посада Заступник міського голови, спеціаліст відділу інвестицій, енергозбереження та муніципального розвитку
Номер телефону:

-службовий

-мобільний

+38(03477)2 70 07
Е-mail v.smolii@dolyna.info ; n.holovata@dolyna.info
Факс +38(03477) 2-70-35
Мова спілкування українська, англійська
Дата підготовки інформації (місяць, рік) 08.2016

додаток 1англ

 

Information about investment project
Full name of investment project “Creation of conditions for the development of balneological tourism in Dolyna”
Prerequisites, that contribute to the project implementation In order Dolyna City Council of Odessa Research Institute conducted 2 stages SPA primary research salt brine. Based on the data available today can be said about the uniqueness of this mineral resource on which to build possible Therapeutic infrastructure
Expected results after project implementation Use of natural resources (salt brine) will be renewed and the conditions for the development of balneological tourism in Dolyna will be created: the demonstration model of the balneological complex will be made, investors’ attention will be drawn, land lots will be transferred, new complexes will be built, tourist flows will be formed and, as a result, input cash flows in all city economic sectors, including budget revenues, will be considerably increased
UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation 24,8
Total cost of project

(thousand USD)

157,3
Amount of investor’s contribution  (thousand USD) 141,3
Required type of investor’s contribution Funds for preparation, designing, building and putting into operation the municipal shop floor of salt products; preparation, designing, building, putting into operation and successful functioning of the demonstration model of the balneological complex under communal ownership
Contribution of the initiator of the project Funds – 16K USD

Land lot – 10 ha

Stage of the project Project idea (placement memorandum). Feasibility study is prepared (Conception of the investment zone development accepted by the Dolyna City Council) Beginning of realization (Physicochemical and preclinical analyses of healing salt brine properties are available. The final clinical research stage is underway)
Manner (form) of investment attraction Creation of the joint venture company with the investor Joint venture agreement
Describe the process of cooperation with investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor) Transference of land lots to investors that have intention to build sanatorium-and-spa institutions and service objects may take place as the result of right of redemption or tenant right auction. Use of waters from the pool “Barbara” is possible only on conditions of issuance of a proper license. Participation of the investor and cooperation with local authorities is also possible in the form of the creation of common law subjects.
Expected payback period of project Taking into consideration the substantial healing potential of salt brines of Dolyna, on condition that marketing policy will be built in the right way, payback period may range from 6 to 8 years
Is it necessary to apply to the body of local government for acquisition of rights on the land plot Yes
If it is necessary, what stage is the process of land plot allocation on At the full readiness stage
Possible project risks Volatile political and economic situation in the country, military conflict in the east of Ukraine that can negatively affect investor attraction.
Other important information for investor about the project This investment project suggests the building of hypaethral swimming pools complex together with the leisure and hotel infrastructure on the territory of land lots of the old brine pit and a military town in the old part of Dolyna, and also the restoration of historical buildings of the brine pit and the creation of the unique salt making museum.
Information about the legal entity -initiatorof the project
Full name, EDRPOU Dolyna City Council
Location, address 5, Prosp. Nezalezhnosti Dolyna, Ivano-Frankivs’ka obl. Ukraine 77500 Phone: (03477) 2-70-30 Fax: (03477) 2-70-35 E-mail: rada@dolyna.info
Form of ownership State ownership
Coreactivities The Dolyna City Council is the body that represents the local urban community and in its name and on its behalf has functions and powers of the local government determined by the Constitution and Laws of Ukraine. The Dolyna City Council is subject to the Constitution of Ukraine, Laws of Ukraine on Local Self-Governance in Ukraine, on Service in Local Government Body, other government regulations that spell out powers and functions of the local government.
Website http://rada.dolyna.info
Contacts
Name, surname of the contact person Volodymyr Smolii, Natalia Holovata
Position Deputy mayor; investment, energy conservation and municipal development specialist
Telephone:

– office phone

– mobile phone

+38(03477)2 70 07
Е-mail v.smolii@dolyna.info ; n.holovata@dolyna.info
Fax +38(03477) 2-70-35
Language of communication Ukrainian, English
Date of preparation August 2016