Вільні виробничі площі

Інформація про вільні площі на підприємствах та установах району

№ п/п Назва підприємства Адреса, керівник, вулиця, факс, email Пропози-

ції інвес-торам

(створення СП, продаж, оренда)

Характеристика площ (м2) Наявність комунікацій (+ -)
Виробничі Складські Адміні-стративні Земельні ділянки Електро-

енергія

Газ Водо- постачан-ня Під»їзні шляхи  (залізнич-ний, автомо-біль-ий)
1 ТЦ «Авалон» вул. Обліски, 36  м. Долина

Петрів Тарас Ігорович

Тел.: (03477)2-76-72

Оренда 1000 + + + Автомобільний
2 Долинська міська рада Провулок Антоновича, 6

м. Долина

Тел.: (03477)28800

Оренда 406,6 + + + Автомобільний
3 ПАТ «ВЛК» смт. Вигода

Долинський р-н

Пенгрин Ліліана

Тел.: (097)9685787

Оренда 1289,2 + + + Автомобільний
4 ПП Скрипник

І. Б.

вул. Торгова, 6 б, м. Долина,

Скрипник Ігор Богданович

Тел.0664806964

e-mail: s.vitaliy.b@gmail.com

Оренда, створення СП 580 + + Автомобільний
5 ПАТ «Живиця» вул. Заводська,4 с-ще Вигода

Долинський р-н

Івано-Франківська обл.

Аніськовцев Олександр Вікторович

тел. 0347761362, 0671554454

e-mail: zhivitzya@gmail.com

Внесок в статутний капітал СП, оренда 1260 10250 + + + Автомобільний

В наявності власна з/д колія на території підприємства

6 Долинська міська рада вул. Грушевського, 26а

м. Долина

Івано-Франківська обл.

тел. (03477)28800

Оренда 322,5 + + + Автомобільний
7 Долинська міська рада Пр.Незалежності, 8а

м. Долина

Івано-Франківська обл.

тел. (03477)28800

Оренда 332,7 + + + Автомобільний
 

8.

ТОВ «Транс-Захід» вул. Обліски, 139

м. Долина

Івано-Франківська обл.

Гринь О. С.

тел. (03477)27745

e-mail: trans-zahid@uk.net

Оренда 396 + + Автомобільний

Information on free areas at the enterprises and institutions of the district

p\p Name of Company Address, head, street, fax, e-mail Offer

Investment Funds

(creation of joint ventures, sale, lease)

Area Characteristics (m2) Presence of communications (+ -)
Industrial Warehouse Administrative Ground section Electroenergy Gas Water supply Suburban routes (railway, car, etc.)
1 “Avalon” shopping center Oblysky street, 36
Dolyna city

Petryv Taras Igorovich

Tel .: (03477) 2-76-72

Rent 1000 + + + Automobile
2 Dolyna City Council Antonovich’s Lane, 6

Dolyna city

Tel .: (03477) 28800

Rent 406,6 + + + Automobile
3 PJSC “Vygodsky Forestry Plant” Vygoda village

Dolinsky district

Penhrin Liliana

Tel .: (097) 9685787

Rent 1289,2 + + + Automobile
4 Private Entrepreneur Igor Skrypnyk 6 в st. Trading,

Dolyna city

Igor Skrypnyck

Теl.0664806964

e-mail: s.vitaliy.b@gmail.com

Rent, creation of joint venture 580 + + Automobile
5 PJSC  “Zhivitzya” Factory street, 4

Vygoda village

Dolinsky district

Ivano-Frankivsk region.

Aniskovtsev Alexander Viktorovich

tel. 0347761362,

0671554454

e-mail: zhivitzya@gmail.com

Contribution to the authorized capital of joint venture, Rent 1260 10250 + + + Automobile

In the presence of own railroad on the territory of the enterprise

6 Dolyna City Council Hrushevsky street , 26a

Dolyna city

Ivano-Frankivsk region.

tel. (03477) 28800

Rent 322,5 + + + Automobile
7 Dolyna City Council Independence Square, 8a.  Dolyna city

Ivano-Frankivsk region.

tel. (03477) 28800

Rent 332,7 + + + Automobile
 

8.

Trans-West Ltd. Oblysky street, 139
Dolyna city

Ivano-Frankivsk region.

Grin O. S.

tel. (03477) 27745

e-mail: trans-zahid@uk.net

Rent 396 + + Automobile

Контакти

м. Долина, пр. Незалежності, 5

Відділ інвестицій і туризму Долинської міської ради doltour@ukr.net