Категорія: Інвестиційні проекти

Інвестиційний проект: Спортивно-оздоровчий відпочинковий комплекс «Едельвейс»

Інвестиційний проект: Спортивно-оздоровчий відпочинковий комплекс «Едельвейс»

Форма анкети про інвестиційний проект/пропозицію

Інформація про інвестиційний проект

Повна назва інвестиційного проекту

(з вказаним місцем реалізації)

Спортивно-оздоровчий відпочинковий комплекс «Едельвейс»
Передумови, які сприяють впровадженню проекту Розроблено ескізний проект
Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту Збільшення туристичного потоку; надходження коштів до бюджету; створення нових робочих місць
Курс гривні до дол. США на дату підготовки інформації 27,0
Повна вартість проекту

(тис.дол. США)

150000,0
Обсяг внеску інвестора

(тис.дол. США)

150000,0
Необхідний вид внеску інвестора

(виберіть необхідне)

Грошові кошти, дол. США
Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та зазначте вартість або фізичний обсяг) Земельні ділянки (18 га)

 

Стадія проекту

(виберіть необхідне)

 

Ідея проекту (інвестиційна пропозиція)
Спосіб (форма) залучення інвестицій

(виберіть необхідне)

Створення спільного підприємства з інвестором
Опишіть процес співпраці з інвестором (зокрема, щодо гарантій виконання зобов’язань ) Укладення довгострокового договору оренди земельної ділянки
Очікуваний термін окупності проекту 15 років
Чи необхідно звертатись до органу  місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку Земельна ділянка відноситься до земель ДП «Вигодське лісове господарство». Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2008 № 610 повноваження щодо вилучення земельних ділянок лісогосподарського призначення (зі зміною цільового використання) в межах та за межами населеного пункту із земель державної власності належать до компетенції Кабінету Міністрів України.

 

Ч. 4 ст. 18 Лісового кодексу України передбачено довгострокове тимчасове користування лісами державної та комунальної власності, яке здійснюється  без вилучення земельних ділянок у постійних користувачів лісами на підставі рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за погодженням з постійними користувачами лісами та органом виконавчої влади з питань лісового господарства. Однак, згідно ст. 20 ЛКУ тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового  користування мають право зводити тимчасові будівлі і споруди, необхідні для ведення господарської діяльності.

Якщо необхідно, на якій стадії процес виділення ділянки Відповідно до ч. 2. ст. 149 ЗКУ вилучення  земельних ділянок проводиться за згодою землекористувачів. З метою вилучення земельної ділянки на першому етапі необхідно:

– отримати письмову згоду на вилучення земельної ділянки землекористувача – ДП «Вигодське лісове господарство»;

– до початку проектних робіт попередньо інформувати КМУ про наміри вилучення земельних ділянок з представленням обґрунтування;

– отримати дозвіл КМУ на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, який надається відповідним розпорядженням КМУ

Можливі ризики проекту 1. Фінансова і цінова нестабільність, інфляційні процеси

2. Погіршення екологічної ситуації

3. Недостатня увага розвитку туризму з боку держави

4. Незадовільний стан транспортної інфраструктури країни, низька якість послуг з перевезення

5. Конкуренція з боку інших регіонів

6. Зміна потреб і смаків туристів-споживачів

7. Виникнення надзвичайних ситуацій природного (паводки, зсуви, селі, ерозії) та техногенного характеру

8. Недосконала законодавча база

9. Погіршення інвестиційного клімату

Інша суттєва інформація про проект Важливим аспектом проекту є його транспортна та інфраструктурна розв’язка. Через село Вишків проходить дорога державного значення Долина – Хуст, що сполучає Івано-Франківську та Закарпатську області

Інформація про суб’єкта господарської діяльності – ініціатора проекту

Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ

Асоціація інвестиційного бізнесу «Золоте кільце Прикарпаття»

Місце знаходження, адреса Пр. Незалежності, 5 м. Долина Івано-Франківська обл.
Форма власності Приватна
Основні види діяльності
Адреса веб-сайту

Інформація для контактів по проекту

Ім’я, прізвище контактної особи Осмоловська Світлана Леонідівна

 

Диндин Наталія Тарасівна

Посада Голова Асоціації

Начальник відділу інвестицій і туризму управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації

Номер телефону:

-службовий

-мобільний

+380675052464

 

+38(03477)27063

+380997326585

Е-mail svetla_osm@mail.ru

 

doltour@ukr.net

Факс +38(03477)27060
Мова спілкування Українська
Дата підготовки інформації (місяць, рік) 04.2017

 

Information about investment project

Full name of investment project

Sporting-health complex of rest “Edelweiss”

 

Prerequisites, that contribute to the project implementation Developed preliminary design
Expected results after project implementation The increase in tourist flow; revenues to the budget; job creation

 

UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation 27,0
Total cost of project

(thousand USD)

150000,0
Amount of investor’s contribution  (thousand USD) 150000,0
Required type of investor’s contribution Cash contributions, thousand USD
Contribution of the initiator of the project Plot of land (18 HA)
Stage of the project The idea of the project (the investment offer)
Manner (form) of investment attraction A joint venture with investor
Describe the process of cooperation with investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor) Concluding a long-term lease of land
Expected payback period of project

15 years

Is it necessary to apply to the body of local government for acquisition of rights on the land plot Plot of land belongs to the State Enterprise “Vyhoda forestry.” The authority to exclude a land for forestry purposes (with a change in intended use) within and outside the settlement of state-owned land refers the competence of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Long-term temporary forest use of state and municipal property, realized without exclusion the land in regular forest users based on the decision of the authorities and local governments, adopted within their authority in consultation with regular forest users and executive authority on forestry provided Part 4 of Art. 18 Forest Code of Ukraine. However, temporary forest users have the right to erect temporary buildings and structures necessary for economic activities according to Art. 20 Forest Code of Ukraine, during a long-term use.Art. 20 Forest Codeof Ukraine, during a  long-termuse.
If it is necessary, what stage is the process of land plot allocation on

According to ch. 2. Art. 149 The Land Code of Ukraine awithdrawal of land conducted with the consent of land users. In order to extract land in the first phase should be: – written consent to remove a land of the land user – the State Enterprise “Vyhoda forestry”; – informing the Cabinet of Ministers of Ukraine of intent appropriation of land with the reasons for the early design work; – permission of the Cabinet of Ministers on the manufacture project of land management on the allotment of the land, provided the appropriate order of the Cabinet of Ministers of Ukraine

Possible project risks 1. The financial and price instability, inflation.

 2. Environmental degradation. 3. Lack of attention to the development of tourism of the State. 4. Poor state of transport infrastructure, low quality of services in а transportation. 5. Competition from other regions. 6. Changing needs and tastes of tourists-consumers.

7. Natural (floods, landslides, mudflows, erosion) and man-made emergencies. 8. Imperfect legal framework.

9. Deterioration of the investment climate.

Other important information for investor about the project An important aspect of the project is its transport infrastructure and interchange. A road of а national importance “Dolyna – Hust”,which connects IvanoFrankivsk and Transkarpathian region, goes through Torun pass

Information about the legal entity – initiatorof the project

Full name, EDRPOU

Investment Business Association “Carpathian Golden Ring”

Location, address 5, Prosp. Nezalezhnosti Dolyna, Ivano-Frankivs’ka obl. Ukraine 77500
Form of ownership Private
Coreactivities
Website

Contacts

Name, surname of the contact person Svetlana Osmolovsky

 

Natalia Dyndyn

Position Chairman of Association

 

Head of Investmentand Tourism Departmentof Tradeand Economic Development Dolyna District Administration

Telephone:

– office phone

– mobile phone

+380675052464

 

+38(03477)27063

+380997326585

Е-mail svetla_osm@mail.ru

 

doltour@ukr.net

Fax +38(03477)27060
Language of communication Ukrainian
Date of preparation 04.2017

 

Інвестиційний проект: Туристично – відпочинковий комплекс «Княжий двір» та музейно – відпочинковий комплекс «Княжий хутір»

Інвестиційний проект: Туристично – відпочинковий комплекс «Княжий двір» та музейно – відпочинковий комплекс «Княжий хутір»

Інформація про інвестиційний проект

Повна назва інвестиційного проекту 

(з вказаним місцем реалізації)

Туристично – відпочинковий комплекс «Княжий двір» та музейно – відпочинковий комплекс «Княжий хутір»

Передумови,  які сприяють впровадженню проекту

На даний час будівництво проводиться. Поточний стан проекту: « Княжий двір» – 65%, «Княжий хутір» – в стадії розробки. Кошти інвестора планується спрямувати на завершення будівництва комплексу « Княжий двір» та будівництва « Княжий хутір».

Результати,яких планується досягти в результаті впровадження проекту

 

   Комплекс « Княжий двір» передбачений для відпочинку і оздоровлення відвідувачів, які займаються гірськолижнимспортом взимку та активним туризмом влітку. Комплекс «Княжий хутір» призначений для забезпечення відвідувачівякісними та цікавими послугами:

 Етнографічний музей різних епох побуту українців;

– міні звіринець;

– декоративні водоймища;

– крита тераса для святкувань та урочистих подій.

Курс гривнідо дол. США на дату підготовки інформації 24,8
Повна вартість проекту (тис.дол. США) 3500,0
Обсяг внеску інвестора (тис.дол. США) 2900,0
Необхідний вид внеску інвестора (виберіть необхідне) Грошові внески, тис. дол. США
Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та зазначте вартість або фізичний обсяг) Кошти, 600,0 тис. дол. США
На якому етапі перебуває процес впровадження проекту (виберітьнеобхідне)  Виготовлена проектно-кошторисна документація

 Розроблено бізнес – план.

Спосіб (форма) залучення інвестицій (виберіть необхідне) Створення спільного підприємства з інвестором

Договір про спільну діяльність.

Опишіть процес співпраці з інвестором (зокрема, щодо гарантій виконання зобов’язань ) Згідно законодавства України
Очікуваний термін окупності проекту 17 років
Чи необхідно звертатись до органу місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку Ні
Можливі ризики проекту – валютні та інфляційні ризики; 

– ризик пов’язаний з недостатньою кваліфікацією та низьким рівнем менеджменту;

– ризики, зумовлені нестабільністю економічного розвитку,зміною нормативно – правових умов діяльності інвесторів.

Інша важлива для інвестора інформація по проекту Проект « Туристично – відпочинковий комплекс « Княжий двір» та « Княжий хутір» реалізовується на території селаМислівка Шевченківської сільської ради. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 року №1576 « Про затвердження переліку населених пунктів віднесених до курортних» село Мислівка курортним.

Інформація про юридичну особу – ініціатора проекту

Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ Матковський Еміль-Крістоф Євгенович
Місце знаходження, адреса м. Долина вул. Грушевського 28.
Форма власності приватна
Основні види діяльності Надання послуг

Інформація для контактів по проекту

Ім’я, прізвище контактної особи Матковський Еміль-Крістоф Євгенович
Посада Власник
                         Номер телефону:
-службовий +38(03477)28380
-мобільний +380673442106
Факс +38(03477)28380
Мова спілкування українська, англійська
Дата підготовки інформації (місяць, рік) 08.2016

 

додаток 1англ

Information about investment project

Full name of investment project Tourist – recreation complex “Kniazhyi Dvir” and museum – recreation complex “Kniazhyi Khutir”
Prerequisites, that contribute to the project implementation Currently the building isbeing made. Current project status: “Kniazhyi Dvir” – 65%, “Kniazhyi Khutir” – a work in progress. Investments will be channeled to the completion of the complex “Kniazhyi Dvir” and building “Kniazhyi Khutir”
Expected results after project implementation The complex “KniazhyiDvir” is provided for rest and recreation  ofvisitors engaged  in skiing in winter and hiking in summer. The complex “Kniazhyi Khutir” is designed to provide visitors with qualified  and interesting services:

– Ethnographic Museum of Ukrainian life of different ages;

– Mini zoo;

– Decorative pond;

– Covered terrace for celebrations

UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation 24.8
Total cost of project

(thousand USD)

3500,0
Amount of investor’s contribution  (thousand USD) 2900,0
Required type of investor’s contribution Cash
Contribution of the initiator of the project Funds 600.0 thousand dollars. USA
Stage of the project Design – project documentation is made.

Business plan is developed.

Manner (form) of investment attraction A joint venture with investor.

Agreement on cooperation

Describe the process of cooperation with investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor) According to the legislation of Ukraine
Expected payback period of project

17 years

Is it necessary to apply to the body of local government for acquisition of rights on the land plot «Kniazhyi Khutir» -(land lease)
If it is necessary, what stage is the process of land plot allocation on Land lease
Possible project risks Currency and inflation risks;

– Risks associated with a lack of skills and low management;

– Risks arising from volatility of economic development, changing regulatory – legal conditions of investors

Other important information for investor about the project The tourist – recreation complex “Kniazhyi Dvir “and “Kniazhyi Khutir “is realized on the territory of  the village Myslivka (Shevchenko village Council). According to the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine on December 28, 1996 №1576 «On approving the list referred to settlements resort” (village Myslivka resort.)

Information about the legal entity -initiatorof the project

Full name, EDRPOU

Emil-Christoph Matkovskyi

Location, address Dolyna, Hrushevsky St.28
Form of ownership Private
Coreactivities Provision of services
Website

Contacts

Name, surname of the contact person Emil-Christoph Matkovskyi
Position Owner
Telephone:

– office phone

– mobile phone

 

+38(03477)28380

+380673442106

Е-mail kristofua@mail.ru
Fax +38(03477)28380
Language of communication Ukrainian, English
Date of preparation 08.2016
Інвестиційний проект: «Відпочинково-туристичний та громадсько-суспільний центр «Торунський Перевал».

Інвестиційний проект: «Відпочинково-туристичний та громадсько-суспільний центр «Торунський Перевал».

 

                                     Інформація про інвестиційний проект

 

  Повна назва інвестиційного проекту

  (з вказаним місцем реалізації)

«Відпочинково-туристичний та громадсько-суспільний центр «Торунський Перевал».
Передумови, які сприяють впровадженню проекту

 

 

Торунський перевал є постійним місцем короткострокового відпочинку туристів та подорожуючих. ДП «Вигодське лісове господарство» проводиться впорядкування території: споруджено дерев’яні альтанки, столи з лавками таінформаційні вказівники; здійснюється прибирання та вивіз сміття. Щоденно на Торунському перевалі зупиняється для відпочинку близько 100 осіб

 

Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту

 

 

Покращення умов для короткотерміного відпочинку подорожуючих, підвищення якості надання туристичних послуг, полегшення доступу до інформації про Івано- Франківську область
Курс гривні до дол. США на дату підготовки інформації 24,8
Повна вартість проекту

(тис.дол. США)

 

1200,0

 

 

Обсяг внеску інвестора

(тис.дол. США)

1200,0

 

Необхідний вид внеску інвестора (виберіть необхідне) Грошові внески, тис. дол. США
Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та зазначте вартість або фізичний обсяг)

 

 

Земельна ділянка (1,18 га) – спорудження Центру гостинності.

Земельна ділянка (0,72 га) – облаштування Меморіалу пам’яті та жалоби загиблим в І Світовій війні.

На якому етапі перебуває процес впровадження проекту (виберітьнеобхідне) Ідея проекту (інвестиційна пропозиція)

 

Спосіб (форма) залучення інвестицій

(виберіть необхідне)

Створення спільного підприємства

Укладення угоди про спільну діяльність

Очікуваний термін окупності проекту 12 років

Чи необхідно звертатись до органу місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку

 Земельна ділянка відноситься до земель ДП «Вигодське лісове господарство». Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2008 № 610 повноваження щодо вилучення земельних ділянок лісогосподарського призначення (зі зміною цільового використання) в межах та за межами населеного пункту із земель державної власності належать до компетенції Кабінету Міністрів України.

Ч. 4 ст. 18 Лісового кодексу України передбачено довгострокове тимчасове користування лісами державної та комунальної власності, яке здійснюється без вилучення земельних ділянок у постійних користувачів лісами на підставі рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за погодженням з постійними користувачами лісами та органом виконавчої влади з питань лісового господарства. Однак, згідно ст. 20 ЛКУ тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового користування мають право зводити тимчасові будівлі і споруди, необхідні для ведення господарської діяльності.

Якщо необхідно, на якій стадії процесс виділення ділянки

Відповідно до ч. 2. ст. 149 ЗКУ вилучення земельних ділянок проводиться за згодою землекористувачів.

З метою вилучення земельної ділянки на першому етапі необхідно:

– отримати письмову згоду на вилучення земельної ділянки землекористувача – ДП «Вигодське лісове господарство»; 

– до початку проектних робіт попередньо інформувати КМУ про наміри вилучення земельних ділянок з представленням обґрунтування;

–   отримати   дозвіл   КМУ   на   виготовлення   проекту землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,  який надається відповідним розпорядженням КМУ.

Інформація про юридичну особу – ініціатора проекту

Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ Асоціація   інвестиційного   бізнесу   «Золоте   кільце
Прикарпаття»
Місце знаходження, адреса Пр. Незалежності, 5 м. Долина Івано-Франківська обл.
Форма власності Приватна

Інформація для контактів по проекту

Ім’я, прізвище контактної особи

 

Осмоловська Світлана Леонідівна

Диндин Наталія Тарасівна

Посада Голова Асоціації

Начальник відділу інвестицій і туризму управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації.

Номер телефону: +380675052464

+38(03477)27063

+380997326585

-службовий

-мобільний

 

Е-mail svetla_osm@mail.ru
doltour@ukr.net
Факс +38(03477)27060
Мова спілкування Українська
Дата підготовки інформації (місяць, рік) 08.2016

додаток 1англ

Information about investment project

Full name of investment project «Tourism rest point and public-social centre «Torun Pass»
Prerequisites, that contribute to the project implementation Torun pass is a permanent place of short-term and leisure travelers.The State Enterprise “Vyhoda Forestry” organizes the territory. This enterprise was built wooden gazebos, tables with benches and information signs;cleaning and coming-out of rubish is performed also. Every day about 100 people stopped in Torun pass for the rest.
Expected results after project implementation Better conditions for short leisure travelers, improving the quality of tourism services, facilitating access to information about the IvanoFrankivsk region
UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation 24,8
Total cost of project

(thousand USD)

1200,0
Amount of investor’s contribution  (thousand USD) 1200,0
Required type of investor’s contribution Cash contributions, thousand USD
Contribution of the initiator of the project Plot of land (1.18 HA) – building Hospitality Center

Plots of land (0.72 HA) – resettlement World War І Memorial

Stage of the project The idea of the project (the investment offer)
Manner (form) of investment attraction Long-term lease of land
Describe the process of cooperation with investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor) Concluding a long-term lease of land
Expected payback period of project

12 years

Is it necessary to apply to the body of local government for acquisition of rights on the land plot Plot of land belongs to the State Enterprise “Vyhoda forestry.” The authority to exclude a land for forestry purposes (with a change in intended use) within and outside the settlement of state-owned land refers the competence of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Long-term temporary forest use of state and municipal property, realized without exclusion the land in regular forest users based on the decision of the authorities and local governments, adopted within their authority in consultation with regular forest users and executive authority on forestry provided Part 4 of Art. 18 Forest Code of Ukraine. However, temporary forest users have the right to erect temporary buildings and structures necessary for economic activities according to Art. 20 Forest Code of Ukraine, during a long-term use.Art. 20 Forest Codeof Ukraine, during a  long-termuse.
If it is necessary, what stage is the process of land plot allocation on

According to ch. 2. Art. 149 The Land Code of Ukraine awithdrawal of land conducted with the consent of land users. In order to extract land in the first phase should be: – written consent to remove a land of the land user – the State Enterprise “Vyhoda forestry”; – informing the Cabinet of Ministers of Ukraine of intent appropriation of land with the reasons for the early design work; – permission of the Cabinet of Ministers on the manufacture project of land management on the allotment of the land, provided the appropriate order of the Cabinet of Ministers of Ukraine

Possible project risks 1. The financial and price instability, inflation. 2. Environmental degradation. 3. Lack of attention to the development of tourism of the State. 4. Poor state of transport infrastructure, low quality of services in а transportation. 5. Competition from other regions. 6. Changing needs and tastes of tourists-consumers. 7. Natural (floods, landslides, mudflows, erosion) and man-made emergencies. 8. Imperfect legal framework. 9. Deterioration of the investment climate.
Other important information for investor about the project An important aspect of the project is its transport infrastructure and interchange. A road of а national importance “Dolyna – Hust”,which connects IvanoFrankivsk and Transkarpathian region,goes through Torun pass

Information about the legal entity -initiatorof the project

Full name, EDRPOU

Investment Business Association “Carpathian Golden Ring”

Location, address 5, Prosp. Nezalezhnosti Dolyna, Ivano-Frankivs’ka obl. Ukraine 77500
Form of ownership Private
Coreactivities
Website

Contacts

Name, surname of the contact person Svetlana Osmolovsky

 

Natalia Dyndyn

Position Chairman of Association

 

Chief Specialistof Investmentand Tourism Departmentof Tradeand Economic Development Dolyna District Administration

Telephone:

– office phone

– mobile phone

+380675052464

 

+38(03477)27063

+380997326585

Еmail svetla_osm@mail.ru

 

doltour@ukr.net

Fax +38(03477)27060
Language of communication Ukrainian
Date of preparation 08.2016

Інвестиційний проект: Облаштування інфраструктури для туристів на заповіднику державного значення – болоті Ширковець.

Інвестиційний проект: Облаштування інфраструктури для туристів на заповіднику державного значення – болоті Ширковець.

Інформація про інвестиційний проект

Повна назва інвестиційного проекту

(з вказаним місцем реалізації)

Облаштування інфраструктури для туристів на заповіднику державного значення – болоті Ширковець.
Передумови, які сприяють впровадженню проекту

Болото Ширковець — гідрологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення. Розташована в Долинському районі Івано-Франківської області, між селами Старий Мізунь І Новий Мізунь, у межах Вигодської улоговини на висоті 500-550 м над р.м. Площа природоохоронної території 12 га.

Болото, яке взято на облік міжнародною організацією “Телма”, добре збереглось, так як на прилеглих територіях не проводилося осушення.Низькорослі сосни із зонтиковидною кроною створюють цікавий та незвичайний для Карпат ландшафт. Оскільки аналогів болоту Ширковець в Карпатах немає, цей проект є важливим, а його реалізація  дасть можливість зберегти заповідну територію, залучити туристів до атракції таматиме інформаційно-освітницьку функцію (вивчення флори та фауни, природо-охоронні та екологічні заходи і т.д).

Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту

Створення нових причин приїзду туристів є важливимчинником для залучення туристів. Вздовж заказника державного значення болота «Ширковець» проходитьтуристичний маршрут «Карпатський трамвай», який є одною з найбільш відвідуваних туристичних атракції району.

Курс гривні до дол. США на дату підготовки інформації 24,8
Повна вартість проекту (тис.дол. США) 102,0
Обсяг внеску інвестора (тис.дол. США) 102,0
Необхідний вид внеску інвестора (виберіть необхідне) Грошові кошти, тис. дол. США
На якому етапі перебуває процес впровадження проекту(виберітьнеобхідне) Розроблено проектно-кошторисну документацію
Спосіб (форма) залучення інвестицій (виберіть необхідне) Створення спільного підприємства

Угода про спільну інвестиційну діяльність

Очікуваний термін окупності проекту 15 років

Чи необхідно звертатись до органу місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку

Земельна ділянка відноситься до земель ДП «Вигодське лісове господарство».

Ч.4 ст. 18 Лісового кодексу України передбачено довгострокове тимчасове користування лісами державної та комунальної власності, яке здійснюється без вилучення земельних ділянок у постійних користувачів лісами на підставі рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за погодженням з постійними користувачами лісами та органом виконавчої влади з питань лісового господарства. 

Однак, згідно ст. 20 ЛКУ тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового користування мають право зводити тимчасові будівлі і споруди, необхідні для ведення господарської діяльності.

Інша важлива для інвестора інформація по проекту

Проект «Облаштування інфраструктури для туристів на заповіднику державного значення – болото Ширковець»ввійшов до Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2015 – 2017 роки. Проект передбачає встановлення дерев’яних оглядових майданчиків, альтанок, лавок та інформаційних щитів, макетів диких тварин на болоті Ширковець.

Інформація про юридичну особу – ініціатора проекту

Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ Долинська районна державна адміністрація
Місце знаходження, адреса пр. Незалежності, 5 м. Долина
Форма власності Державна
Адреса веб-сайту http://ww2.gov.if.ua/dolynska, https://tour.dolyna.if.ua

Інформація для контактів по проекту

Ім’я, прізвище контактної особи Диндин Наталія Тарасівна
Посада

 

 

Начальник відділу інвестицій і туризму управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації.
Номер телефону:
-службовий +38(03477)27063
-мобільний +380997326585
Е-mail doltour@ukr.net
Факс +38(03477)27060
Мова спілкування Українська
Дата підготовки інформації (місяць, рік) 08.2016

 

додаток 1англ

Information about investment project

Full name of investment project Arrangement of the tourist infrastructure on Shyrkovets swamp, the reserve of national importance
Prerequisites, that contribute to the project implementation Shyrkovets swamp is a natural hydrologic landmark with the national significance. It is situated in Dolyna District of Ivano-Frankivsk Region between Stariy Mizun and Noviy Mizun villages, within the territory of Vigoda Hollow at a height of 500-550m about the sea level. The protected area is 12ha. The swamp, which is registered by the international organization “Telma”, is well preserved as there was no draining on the surrounding territories. Bushy pines with umbrella-shaped crown create an interesting landscape that is unusual for the Carpathians. As there are no equals for Shyrkovets swamp in the Carpathians, this project is important and its implementation will provide an opportunity to protect the natural area and attract tourists. Also, it will perform an informational and educational function as well (flora and fauna research, nature- and environment- oriented activities, etc.)
Expected results after project implementation Creation of new reasons to visit is the main factor in attracting tourists. “The Carpathian Tram” is a tourist route that is located alongside Shyrkovets swamp. It is one of the most visited tourist attractions in the district.
UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation 24,8
Total cost of project

(thousand USD)

102,0
Amount of investor’s contribution  (thousand USD) 102,0
Required type of investor’s contribution Cash contributions, thousand USD
Contribution of the initiator of the project Plot of land (12 ha)
Stage of the project Design estimate documentation is elaborated
Manner (form) of investment attraction Long-term lease of land
Describe the process of cooperation with investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor) The agreement with State Enterprise “Vyhoda forestry” for placement of small architectural forms
Expected payback period of project

15 years

Is it necessary to apply to the body of local government for acquisition of rights on the land plot Plot of land belongs to the State Enterprise “Vyhoda forestry”.

Long-term temporary forest use of state and municipal property, realized without exclusion the land in regular forest users based on the decision of the authorities and local governments, adopted within their authority in consultation with regular forest users and executive authority on forestry provided Part 4 of Art. 18 Forest Code of Ukraine. However, temporary forest users have the right to erect temporary buildings and structures necessary for economic activities according to Art. 20 Forest Code of Ukraine, during a long-term use.Art. 20 Forest Codeof Ukraine, during a  long-termuse.

If it is necessary, what stage is the process of land plot allocation on

Possible project risks 1. The financial and price instability, inflation.

2. Environmental degradation.

3. Lack of attention to the development of tourism of the State.

4. Poor state of transport infrastructure, low quality of services in аtransportation.

5. Competition from other regions.

6. Changing needs and tastes of tourists-consumers.

7. Natural (floods, landslides, mudflows, erosion) and man-made emergencies.

8. Imperfect legal framework.

9. Deterioration of the investment climate.

Other important information for investor about the project The above-mentioned project has been included in the Development Strategy of Ivano-Frankivsk region within 2015-2017 years. The project foresees an installation of observation wooden platforms, garden houses, benches, information boards and models of wild animals

Information about the legal entity -initiatorof the project

Full name, EDRPOU

District Administration of Dolyna

Location, address 5, Prosp. Nezalezhnosti Dolyna, Ivano-Frankivs’ka obl. Ukraine 77500
Form of ownership State ownership
Coreactivities
Website

http://ww2.gov.if.ua/dolynska

Contacts

Name, surname of the contact person Natalia Dyndyn
Position Chief Specialistof Investmentand Tourism Departmentof Tradeand Economic Development Dolyna District Administration
Telephone:

– office phone

– mobile phone

+38(03477)27063

+380997326585

Е-mail doltour@ukr.net
Fax +38(03477)27060
Language of communication Ukrainian
Date of preparation August 2016

Гірськолижний рекреаційний комплекс «Бескид» 

Гірськолижний рекреаційний комплекс «Бескид» 

 

Інформація про інвестиційний проект
Повна назва інвестиційного проекту   Гірськолижний рекреаційний комплекс «Бескид» 
(з вказаниммісцем реалізації) с. Мислівка Долинського району
Передумови, які сприяють впровадженню проекту Наявність відпочинкового комплексу «Бескид» в с. Мислівка
Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту Забезпечить робочими місцями на період будівництва 2500
чоловік та 1000 осіб в період його експлуатації; розвиток
туристичного відпочинку
Курс гривні до дол. США на дату підготовки 25,0
інформації
Повна вартість проекту 100 000,0
(тис.дол. США)
Обсяг внеску інвестора 300,0
(тис.дол. США)
Необхідний вид внеску інвестора Грошові кошти, тис. дол. США
(виберітьнеобхідне)
Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та Кошти (тис.дол.США) – 100 000,0 (тис. дол. США)
зазначте вартість або фізичний обсяг) Земельні ділянки (га) – оренда 480 га
Обладнання (яке, вартість або кількість) – 35 000,0 тис. дол.
США
На якому етапі перебуває процес впровадження Ідея проекту (інвестиційна пропозиція)
проекту Підготовлено техніко-економічне обґрунтування (частково)
(виберіть необхідне)
Спосіб (форма) залучення інвестицій – кредит (гарантії повернення кредиту – вартість наявного
(виберіть необхідне) нерухомого майна)
Опишіть процесс співпраці з інвестором (зокрема, Інвестор – ТзОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал»
щодо гарантій виконання зобов’язань)
Очікуванийтермінокупності проекту 15 років
Чи необхідно звертатись до органу місцевого Ні
самоврядування для набуття права на земельну
ділянку
Якщо необхідно, на якій стадії процесс виділення Стадія погодження з ДП «Вигодське лісове господарство»,
ділянки Івано-Франківське обласне управління лісового та
мисливського господарства, управління екології та природних
ресурсів облдержадміністрації
Можливі ризики проекту Відволікання терміну будівництва за рахунок бюрократичного
погодження проектної та іншої документації в області.
Інша важлива для інвестора інформація по проекту Проект «Гірськолижний рекреаційний комплекс «Бескид»
реалізовується на території села Мислівка Шевченківської
сільської ради. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 1996 року №1576 « Про затвердження
переліку населених пунктів віднесених до курортних» село
Мислівка курортним

Інформація про юридичну особу – ініціатора проекту

Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ ТзОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал»  32706734
Місце знаходження, адреса Юридична адреса: м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 23 «Б»
Місце знаходження: м. Киїа, вул. Пугачова, 9
Електронна адреса: sd_com@ukr.net
Форма власності Приватна
Основні види діяльності Інвестиційна діяльність та будівництво

Інформаціядляконтактів по проекту

Ім’я, прізвище контактної особи Осмоловська Світлана Леонідівна
Посада Директор ВК «Бескид»
Номер телефону:
-службовий 0347791226
-мобільний 0675052464
Е-mail svetla_osm@mail.ru
Факс 0347791226
Мова спілкування Українська
Дата підготовкиінформації (місяць, рік) 17.08.2016р.

Проект «Гірськолижний рекреаційний комплекс «Бескид» передбачає будівництво чотирьох канатних доріг:

– гондольна -3100 м

–  дві крісельні 

2200 м та 2600 м

– бугельна – 1000 м

Також планується побудувати:

–  5 готелів 3-х та 4-х зіркових з місткістю до 100 осіб кожний;

–  розважальні, спортивні та оздоровчі центри;

–  громадські заклади харчування;

–  індивідуальні відпочинкові котеджі;

–  автостоянка на 1000 автомобілів.

В плані розвитку:

– газифікація, електрифікація територій та транспортні комунікації.

 

додаток 1англ.

Information about investment project

Full name of investment project Ski recreation complex “Beskyd” in the village Mislìvka Dolina district
Prerequisites, that contribute to the project implementation The presence of the recreation complex “Beskid” in the village Mislìvka
Expected results after project implementation Provides jobs during construction and 2,500 people 1,000 people during its operation; development of tourist recreation
UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation 25,0
Total cost of project

(thousand USD)

100 000,0
Amount of investor’s contribution  (thousand USD) 300,0
Required type of investor’s contribution Cash contributions, thousand USD
Contribution of the initiator of the project Costs (thousand USD) – 100 000,0

Land plots (ha) – lease 480

Equipment – 35 000,0 thousand USD

Stage of the project Project idea (investment proposal)

Feasibility study is elaborated (part)

Manner (form) of investment attraction  Loan (guarantee of repayment – the value of existing real estate)
Describe the process of cooperation with investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor) Concluding a long-term lease of land
Expected payback period of project 15 years
Is it necessary to apply to the body of local government for acquisition of rights on the land plot No
If it is necessary, what stage is the process of land plot allocation on Stage consent of State Enterprise “Vyhoda forestry”, Ivano-Frankivsk Regional Forestry and Hunting Department of the Environment and Natural Resources Regional State Administration
Possible project risks Distraction construction period due to bureaucratic coordination of project and other documentation in the field.
Other important information for investor about the project The project “Ski recreation complex “Beskyd” is being implemented on the territory of the village Mislìvka of the Shevchenkove’s Village Council. According to the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 28 December 1996 No. 1576 “On approval of the list of settlements, referred to the resort” the village Mislìvka is health resort.

Information about the legal entity -initiatorof the project

Full name, EDRPOU LLC “Investment Company “Ukrkapital”,  32706734
Location, address Legal address: m. Kyiv,

st. Vasylkovska, 23 “B”

Location: c. Kyyia Str. Pugachev, 9

E-mail: sd_com@ukr.net

Form of ownership Private
Coreactivities Investments and construction
Website

Contacts

Name, surname of the contact person Svetlana Osmolovsky
Position Director recreation complex “Beskyd”
Telephone:

– office phone

– mobile phone

 

+38(03477)91226

+380675052464

Е-mail svetla_osm@mail.ru
Fax +38(03477)91226
Language of communication Ukrainian
Date of preparation 08.2016
«Розвиток індустріального парку «Долина» в місті Долина Івано – Франківської області»

«Розвиток індустріального парку «Долина» в місті Долина Івано – Франківської області»

Форма анкети про інвестиційний проект

Інформація про інвестиційний проект

Повна назва інвестиційного проекту

(з вказаним місцем реалізації)

«Розвиток індустріального парку «Долина» в місті Долина Івано – Франківської області»
Передумови, які сприяють впровадженню проекту –           земельна ділянка розташована одночасно в межах населеного пункту і на певній відстані від житлової забудови в місцевості з надзвичайно привабливим гірським краєвидом;

–           наявні підведені всі основні інженерні мережі (газ, електроенергія, водопостачання і каналізація);

–           рельєф ділянки чистий і пологий, територія не заболочена;

–           земельна ділянка має єдиного власника (територіальна громада міста) та вільна від зобов’язань;

–           землі ніколи раніше не використовувались під промислові потреби чи військові об’єкти;

–           зручне транспортне сполучення (під’їзна дорога та залізнична колія), розташування на перетині вузлових шляхів між містами Львів, Івано-Франківськ та Закарпаттям;

–           відносна близькість до кордонів з державами Європейського Союзу;

–           помірні та привабливі для інвестора значення нормативної грошової оцінки земель;

–            бажання місцевої влади співпрацювати з інвесторами та всіляко сприяти в процесі входження.

Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту         Створення сприятливих умов для розміщення нових підприємств, у тому числі іноземних.

        Активізація процесу залучення в економіку зовнішніх і внутрішніх інвестицій.

        Збільшення надходження до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів).

        Здійснення технічного переоснащення, забезпечення збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможних товарів.

        Забезпечення ефективного використання потенціалу існуючих підприємств.

        Збільшення регіональних темпів зростання промислового виробництва.

        Збільшення числа зайнятого населення, як наслідок, покращення соціальних стандартів та економічної ситуації як у районі, так і у регіоні в цілому.

        Зростання заробітної плати, підвищення рівня і якості життя населення;

        Мінімізація негативного впливу кризи традиційних видів промисловості характерних для регіону (зокрема нафтогазової) та її наслідків на економіку і соціальну сферу регіону

Курс гривні до дол.США на дату підготовки інформації 25,0
Повна вартість проекту

(тис.дол. США)

235
Обсяг внеску інвестора

(тис.дол. США)

209
Необхідний вид внеску інвестора

(виберіть необхідне)

 

Грошові кошти на проектно-вишукувальні роботи,виготовлення проектно-кошторисної документації, будівництво в межах індустріального парку внутрішньої автомобільної дороги та вітки під’їзної залізничної колії. Кошти – 209 тис. дол. США
Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та зазначте вартість або фізичний обсяг) Кошти – 26 тис. дол.. США

Земельна ділянка –   27 га

 

Стадія проекту

(виберіть необхідне)

 

Ідея проекту (інвестиційна пропозиція).

Підготовлено техніко-економічне обґрунтування ( концепція індустріального парку ).

Розпочато реалізацію ( будівництво під’їзної дороги, інженерних мереж та комунікацій, спроектовано будівництво вітки під’їзної залізничної колії ).

 

Спосіб (форма) залучення інвестицій

(виберіть необхідне)

Створення спільного підприємства з інвестором

Договір про спільну діяльність

Опишіть процес співпраці з інвестором (зокрема, щодо гарантій виконання зобовязань) Передача ділянок інвесторам, що мають намір будувати промислові виробництва в межах нової промислової зони, відбуватиметься на основі аукціону на право викупу або довгострокової оренди.

Для визначення базової вартості земельної ділянки застосовується значення нормативної грошової оцінки.

Очікуваний термін окупності проекту Залежно від виду виробництва та за умови мінімізації «часу до ринку» для інвестора, середня окупність інвестицій становить 6-7 років
Які заходи для впровадження проекту вже реалізовано Будівництво під’їзної дороги, інженерних мереж та комунікацій, спроектовано будівництво вітки під’їзної залізничної колії .
Чи необхідно звертатись до органу  місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку Так

 

Якщо необхідно, на якій стадії процес виділення ділянки На стадії повної готовності
Можливі ризики проекту Нестабільна політична та економічна ситуація в країні, військовий конфлікт на сході України,що може негативно вплинути на залучення інвестора
Інша суттєва інформація про проект Метою даного проекту є підвищення конкурентоспроможності ділянки індустірального парку «Долина» задля створення передумов для залучення на його територію інвестицій в будівництво нових промислових потужностей, шляхом розвитку базової інженерної інфраструктури земельної ділянки та її широкої промоції в зацікавлених колах.

Основними перевагами є близькість території індустріального парку до основних логістичних потоків та кордонів з державами ЄС, знаходиться на перетині доріг державного значенняP-21 Долина-Хуст та Н-10 Стрий-Чернівці-Мамалига, наявність єдиного власника ( комунальна власнісь), відкритість та прозорість місцевої влади та бажання співпрацювати з інвестором.

Інформація про суб’єкта господарської діяльності – ініціатора проекту

Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ Долинська міська рада, 04054317
Місце знаходження, адреса пр. Незалежності 5,

м. Долина, Івано-Франківська обл.,

Україна 77500

Телефон: (03477) 2-70-30

Факс: (03477) 2-70-35

E-mail: rada@dolyna.info

Форма власності Комунальна
Основні види діяльності Долинська міська рада є органом, що представляє міську громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України. Впроваджує соціально-економічну та культурну політику міста.

Долинська міська рада керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами, що регламентують повноваження та функції органів місцевого самоврядування.

 

Адреса веб-сайту http://rada.dolyna.info

Інформація для контактів по проекту

Ім’я, прізвище контактної особи Володимир Смолій, Наталія Головата
Посада Заступник міського голови, начальник відділу інвестицій, енергозбереження та муніципального розвитку
Номер телефону:

-службовий

-мобільний

(03477)2 70 07

099 2206091

Е-mail v.smolii@dolyna.info ; n.holovata@dolyna.info
Факс (03477) 2-70-35
Мова спілкування українська, англійська
Дата підготовки інформації (місяць, рік) 06/2016

 

 

  

Information about investment project

Full name of investment project “The development of the industrial park” Dolyna ” in Dolyna Ivano – Frankivsk region”
Prerequisites, that contributeto the project implementation –           The plot of   land is  located  at a certain distance from the housing estate, within the town. It is the area with extremely attractive mountain views;

–           There are all the basic utilities (gas, electricity, water delivery and sewerage );

–           The relief of the area is clean and flat. The area  is not waterlogged.;

–           The land plot  has a single owner (the territorial community the town of Dolyna) and is free of obligations;

–           ; The plot of land has never  been used for industrial or military facilities needs.

–           Convenient transport сonnection (entrance road and railway), location at the crossroads of the main ways  between  Lviv, Ivano-Frankivsk and Transcarpathian Regions;

–           Not far from the borders of the states of the European Union;

–           The moderate and attractive value  of the normative monetary valuation of land for investors;

–           The desire of local authorities to cooperate with investors.

Expected results after project implementation         Creating favorable conditions for the deployment of new enterprises, including foreign.

        Intensification the process of attracting foreign and domestic investment in the economy.

        An increase of receipt of taxes, collections (obligatory payments)  in a budget.

        Realization of the technical re-equipping, ensuring the increase of production of competitive goods.

        Ensuring the effective use of the existing enterprises.

        Increase of the regional growth rates of industrial production.

        The increase   employed persons number and as a result, the improvement of social standards and economic situation  in the district  and in the region.

        Thе increase of salary, of  level and life quality  of population;

        Minimization of negative influence of crisis   of the traditional industry types, which are typical  for a region (especially oil and gas) and her consequences on an economy and social region sphere .

UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation 25,0
Total cost of project

(thousand USD)

235
Amount of investor’s contribution  (thousand USD) 209
Required type of investor’s contribution Money for the project-searching works, making project-estimated documents, the construction of inner road and the branch of the entering railway on the territory of the industrial park.  Costs- 209 000 USD.
Contribution of the initiator of the project Costs—26000 USD.

The land plot- 27 ha.

 

Stage of the project The idea of the project (the investment offer).

A feasability study is prepared (the concept of industrial park

Realization  has been started (construction of entrance road, basic utilities,  erecting of the branch railway line has been projected)

Manner (form) of investment attraction The creating of joint venture with the investor.

The agreement of joint action

Describe the process of cooperation with investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor ) The transfer of plots to  investors , who   intends to build the industrial objects within the new industrial zone will be based on the auction for the right to purchase or long lease.

The Value of normative money estimation is used to determine the base cost of  land.

Expected payback period of project The average return on investment is 6-7 years, depending on the type of production and subject minimizing “time to market” for investors.
Is it necessary to apply to the body of local government for acquisition of rights on the land plot Yes
If it is necessary, what stage is the process of land plot allocation on At the stage of full readiness
Possible project risks Unstable political and economic situation in the country, the military conflict in  Eastern  Ukraine, it could negatively influence on investor attraction.
Other important information about the project The aim of this project is an increase of competitiveness of landplotof industrial park “Dolyna” for  creating conditions to attract investment for the construction of new industrial capacities bydeveloping basic physical infrastructure of land and its wider promotion in interested circles.

Closeness of industrial park territory to the basic logistic streams and borders with the states of the EU, placing on crossing  of state value roads of  R-21 Dolyna-Khust and N-10 Stryi- Chernivtsi -Mamalyga, presence of a single owner (community property), openness and transparency of local-authority and the  desire to cooperate with  investor are basic advantages

Information about the entity-initiator of project

Full name, EDRPOU Dolyna Council
Location, address Nezalezhnosti Street,5

Town Dolyna, Ivano-Frankivsk region,

Ukraine 77500

Phone : (03477) 2-70-30

Fax: (03477) 2-70-35

E-mail: rada@dolyna.info

Form of owner ship community
Core activities Dolyna city council is the body ,that represents the territorialccommunity  the town of Dolyna and brings to effect the functions of local self-government, it’s determined by the Constitution and Laws of Ukraine;  inculcates socio-economic and cultural politics of town.

Dolyna town council follows by the Constitution of Ukraine, Laws of Ukraine “On the local government in Ukraine”, “On the service in local government”, other legal acts regulating the powers and functions of local government.

Website http://rada.dolyna.info

Contacts

Name, surname of the contact person Volodymyr Smolii, Natalia Holovata
Position The assistant of the mayor, the specialist of the investment, energy conservation and municipal development department
Telephone:

– office phone

– mobile phone

+38 (03477)2 70 07

+38 099 2206091

Е-mail v.smolii@dolyna.info ; n.holovata@dolyna.info
Fax +38 (03477) 2-70-35
Language of communication Ukrainian, English
Date of preparation 06/2016
Інвестиційний проект: «Створення передумов для розвитку бальнеологічного туризму в місті Долина»

Інвестиційний проект: «Створення передумов для розвитку бальнеологічного туризму в місті Долина»

 

Інформація про інвестиційний проект

Повнаназваінвестиційного проекту

(з вказаниммісцемреалізації)

«Створення передумов для розвитку бальнеологічного туризму в місті Долина»
Передумови, які сприяють впровадженню проекту На замовлення Долинської міської ради Одеським науково-дослідним інститутом бальнеології проведено 2 етапи  первинних досліджень соляної ропи. На основі наявних сьогодні даних можна стверджувати про унікальність цього  мінерального ресурсу, на основі якого можливо розбудувати лікувально-оздоровчу інфраструктуру
Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту Буде відновлене використання природного ресурсу – соляної ропи та створенні умови для розвитку бальнеологічного туризму в місті: побудована демонстраційна модель бальнеологічного комплексу, привернута увага інвесторів, передані земельні ділянки, побудовані нові комплекси, сформовані потоки відпочиваючих, і як результат суттєво збільшені вхідні грошові потоки в усі сфери економіки міста, включаючи дохідну частину бюджету
Курс гривнідо дол. США на дату підготовки інформації 24,8
Повна вартість проекту

(тис.дол. США)

157,3
Обсяг внеску інвестора

(тис.дол. США)

141,3
Необхідний вид внеску інвестора

(виберіть необхідне)

 

Грошові кошти на підготовку, проектування, будівництво та введення в експлуатацію цеху комунальної власності по виробництву соляної продукції, підготовку, проектування, будівництво ,введення в експлуатацію та успішна діяльність демонстраційної моделі бальнеологічного комплексу, комунальної власності
Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та зазначте вартість або фізичний обсяг) Кошти – 16 тис. дол.. США

Земельна ділянка –   10 га

На якому етапі перебуває процес впровадження проекту

(виберіть необхідне)

 

Ідея проекту (інвестиційна пропозиція).

Підготовлено техніко-економічне обґрунтування (Долинською міською радою прийнята концепція освоєння інвестиційної зони )

Розпочато реалізацію (наявні фізико-хімічні та перед клінічні аналізи лікувально-оздоровчих властивостей ропи. В процесі виконання заключний етап досліджень – клінічні).

Спосіб (форма) залучення інвестицій

(виберіть необхідне)

Створення спільного підприємства з інвестором

Договір про спільнудіяльність

Опишіть процес співпраці з інвестором(зокрема, щодо гарантій виконання зобов’язань ) Передача ділянок інвесторам, що мають намір будувати санаторно-курортні об’єкти, а також об’єкти сервісу може відбуватись на основі аукціону на право викупу або оренди.

Використання вод родовища «Барбара» можливо лише на умовах виготовлення відповідної ліцензії.

Участь інвестора та співпраця з місцевою владою можлива також у формі створення спільних юридичних суб’єктів.

Очікуваний термін окупності проекту Враховуючи значний лікувально-оздоровчий потенціал долинських розсолів, за умови правильно побудованої маркетингової політики, термін окупності інвестицій може коливатись в межах 6-8 років.
Чи необхідно звертатись до органу місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку Так
Якщо необхідно, на якій стадії процесс виділення ділянки На стадії повної готовності
Можливі ризики проекту Нестабільна політична та економічна ситуація в країні, військовий конфлікт на сході України,що може негативно вплинути на залучення інвестора
Інша важлива для інвестора інформація по проекту Проект «Створення передумов для розвитку бальнеологічного туризму в місті Долина», слід розглядати як перший етап стратегічного проекту «Розвиток бальнеологічного (SPA) туризму в місті Долина, на основі використання лікувально-оздоровчих властивостей соляної ропи з родовища «Барбара», внесений в План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року
Інформація про юридичну особу – ініціатора проекту
Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ Долинська міська рада
Місце знаходження, адреса пр. Незалежності 5,

м. Долина, Івано-Франківська обл.,

Україна 77500

Телефон: (03477) 2-70-30

Факс: (03477) 2-70-35

E-mail: rada@dolyna.info

Форма власності Державна
Основні види діяльності Долинська міська рада є органом, що представляє міську громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Долинська міська рада керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами, що регламентують повноваження та функції органів місцевого самоврядування.

Адреса веб-сайту http://rada.dolyna.info
Інформація для контактів по проекту
Ім’я, прізвище контактної особи Володимир Смолій, Наталія Головата
Посада Заступник міського голови, спеціаліст відділу інвестицій, енергозбереження та муніципального розвитку
Номер телефону:

-службовий

-мобільний

+38(03477)2 70 07
Е-mail v.smolii@dolyna.info ; n.holovata@dolyna.info
Факс +38(03477) 2-70-35
Мова спілкування українська, англійська
Дата підготовки інформації (місяць, рік) 08.2016

додаток 1англ

 

Information about investment project
Full name of investment project “Creation of conditions for the development of balneological tourism in Dolyna”
Prerequisites, that contribute to the project implementation In order Dolyna City Council of Odessa Research Institute conducted 2 stages SPA primary research salt brine. Based on the data available today can be said about the uniqueness of this mineral resource on which to build possible Therapeutic infrastructure
Expected results after project implementation Use of natural resources (salt brine) will be renewed and the conditions for the development of balneological tourism in Dolyna will be created: the demonstration model of the balneological complex will be made, investors’ attention will be drawn, land lots will be transferred, new complexes will be built, tourist flows will be formed and, as a result, input cash flows in all city economic sectors, including budget revenues, will be considerably increased
UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation 24,8
Total cost of project

(thousand USD)

157,3
Amount of investor’s contribution  (thousand USD) 141,3
Required type of investor’s contribution Funds for preparation, designing, building and putting into operation the municipal shop floor of salt products; preparation, designing, building, putting into operation and successful functioning of the demonstration model of the balneological complex under communal ownership
Contribution of the initiator of the project Funds – 16K USD

Land lot – 10 ha

Stage of the project Project idea (placement memorandum). Feasibility study is prepared (Conception of the investment zone development accepted by the Dolyna City Council) Beginning of realization (Physicochemical and preclinical analyses of healing salt brine properties are available. The final clinical research stage is underway)
Manner (form) of investment attraction Creation of the joint venture company with the investor Joint venture agreement
Describe the process of cooperation with investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor) Transference of land lots to investors that have intention to build sanatorium-and-spa institutions and service objects may take place as the result of right of redemption or tenant right auction. Use of waters from the pool “Barbara” is possible only on conditions of issuance of a proper license. Participation of the investor and cooperation with local authorities is also possible in the form of the creation of common law subjects.
Expected payback period of project Taking into consideration the substantial healing potential of salt brines of Dolyna, on condition that marketing policy will be built in the right way, payback period may range from 6 to 8 years
Is it necessary to apply to the body of local government for acquisition of rights on the land plot Yes
If it is necessary, what stage is the process of land plot allocation on At the full readiness stage
Possible project risks Volatile political and economic situation in the country, military conflict in the east of Ukraine that can negatively affect investor attraction.
Other important information for investor about the project This investment project suggests the building of hypaethral swimming pools complex together with the leisure and hotel infrastructure on the territory of land lots of the old brine pit and a military town in the old part of Dolyna, and also the restoration of historical buildings of the brine pit and the creation of the unique salt making museum.
Information about the legal entity -initiatorof the project
Full name, EDRPOU Dolyna City Council
Location, address 5, Prosp. Nezalezhnosti Dolyna, Ivano-Frankivs’ka obl. Ukraine 77500 Phone: (03477) 2-70-30 Fax: (03477) 2-70-35 E-mail: rada@dolyna.info
Form of ownership State ownership
Coreactivities The Dolyna City Council is the body that represents the local urban community and in its name and on its behalf has functions and powers of the local government determined by the Constitution and Laws of Ukraine. The Dolyna City Council is subject to the Constitution of Ukraine, Laws of Ukraine on Local Self-Governance in Ukraine, on Service in Local Government Body, other government regulations that spell out powers and functions of the local government.
Website http://rada.dolyna.info
Contacts
Name, surname of the contact person Volodymyr Smolii, Natalia Holovata
Position Deputy mayor; investment, energy conservation and municipal development specialist
Telephone:

– office phone

– mobile phone

+38(03477)2 70 07
Е-mail v.smolii@dolyna.info ; n.holovata@dolyna.info
Fax +38(03477) 2-70-35
Language of communication Ukrainian, English
Date of preparation August 2016